nieuws

Beste mopsenliefhebbers,

Op woensdag 7 november 2018 hebben we vergaderd met het bestuur. De ontwikkelingen gaan zo snel dat het allemaal bijna niet bij te houden is. Allereerst is de fokkersvergadering voorbereid. De agenda zal op zeer korte termijn bekend gemaakt worden. Het zou mooi zijn als er dan ook al nieuws te melden is vanuit het ministerie van LNV en vanuit de Raad van Beheer. De minister komt één dezer dagen met een uitwerking van de handhaving van het besluit Houders van Dieren. De verwachting is dat de minister de Raad van Beheer de kans geeft om de regie te nemen over de uitvoering van het beleid dat het welzijn en de gezondheid van kortsnuitige rashonden moet verbeteren. We wachten in spanning de besluitvorming af. De kamerbrieven en kamervragen zijn al eerder op Facebook geplaatst.

Er is ook gesproken over de behoefte om binnen de vereniging alle ontwikkelingen met enige regelmaat te bespreken. Wie is waar mee bezig en wat zijn de resultaten? Zo blijven we goed geïnformeerd, kunnen we elkaars deskundigheid gebruiken en kunnen we leren van elkaar.

Tenslotte hebben we ook vooruit gekeken naar de (proef) aankeuringen die volgend jaar  georganiseerd zullen worden. We hopen op veel deelnemende mopsen van veel verschillende fokkers, zodat er een goed beeld ontstaat over de kwaliteit van onze fokpopulatie op dit moment. Zo kunnen we ook kijken of er de komende jaren verbetering te zien is.

Grofweg zijn er twee visies bij fokkers te ontdekken.

  • er is binnen de gesloten populatie voldoende ruimte om verbeteringen te realiseren op het gebied van de gezondheid en het welzijn. De lengte van de snuit kan toenemen en de kwaliteit van de ademhaling kan verbeteren door goed te testen en verstandig te selecteren.
  • het is nodig om (naast goede selectie binnen de huidige populatie) (al dan niet zelf gefokte) look-alikes voor de fokkerij in te zetten om de genetische variatie te verbeteren en de snuitlengte te doen toenemen en de ademhaling te verbeteren.

Het bestuur wil, zolang dit nog is toegestaan door de politiek en de Raad van Beheer, beide sporen faciliteren en volgen.

Er is contact met de coördinator van het expertisecentrum genetica gezelschapsdieren. Ook staan er vragen uit bij DNA laboratoria. Ook Wageningen University & Research zal benaderd worden. Tenslotte kunnen we ook gebruik maken van de contacten en de expertise van onze (waarschijnlijk) nieuwe sponsor Prins diervoeding.

Het zou namelijk mooi en betekenisvol zijn als dit alles ook wetenschappelijk gemonitord wordt, zodat het beleid ook onderweg steeds weer aangepast kan worden op basis van nieuwe kennis en nieuwe inzichten. We zijn benieuwd hoe de fokkers hier tegen aan kijken en verheugen ons op de komende vergadering.

Tot snel!

Het bestuur.


02-11-2018

Beste leden van Commedia,

We merken dat de discussie over de gezondheid van de mopshonden hier en daar behoorlijk uit de bocht giert. We zullen proberen om de huidige stand van zaken weer te geven.

De Raad heeft eerder dit jaar gesproken met het ministerie van LNV. Het ministerie heeft aangegeven dat er wordt nagedacht over de handhaving van het Besluit Houders van Dieren. Hierbij werd in het bijzonder ook gekeken naar de extreem kortsnuitige rassen. Ook het bestuur van Commedia heeft contact gehad met de beleidsadviseur van LNV en met de NVWA.

Er werd door het ministerie onderzocht of het vaststellen van een craniofaciale ratio als handhavingsinstrument kan worden ingezet. Hoewel de relatie tussen snuitlengte en ademhaling wetenschappelijk is vast gesteld moet een handhavingsinstrument genuanceerder en betrouwbaarder zijn dan een eenvoudige verhouding hoofd - snuit. Dit nog los van de vraag hoe dit gemeten zou kunnen worden en wie hiervoor deskundig en bevoegd is. Kortom, veel scherpe kanten aan zo’n ratio. De rasverenigingen zijn geen voorstander van handhaving op basis van dit instrument. Het is beter de kwaliteit van de gezondheid proefondervindelijk vast te stellen door een aankeuring voordat er met een mopshond gefokt mag worden.

Later gaf het ministerie er (informeel) blijk van dat ze bereid is de regie over het proces van verbetering van de gezondheid (en ademhaling in het bijzonder) voor de rashonden (nog) bij de Raad van Beheer te laten. Het beleidsplan Fairfok van de Raad van Beheer schept al duidelijke kaders voor verbeterstappen. Uiteraard moet de Raad van Beheer dan met overtuigend en uitgewerkt beleid komen. Dit bij voorkeur samen met de betrokken rasverenigingen, maar waar het moet ook door middel van een besluit door de ALV van de Raad (een dwingend en eenzijdig aan de rasverenigingen op te leggen convenant). De NVWA blijft echter onverminderd bevoegd om te handhaven op basis van artikel 3.4 van het Besluit Houders van Dieren. Fokkers zijn zelf volledig verantwoordelijk en kunnen zich niet verschuilen achter verenigingsbeleid en regelgeving van de Raad van Beheer. Iedere fokker moet dus kunnen duiden op welke wijze hij of zij tegemoet komt aan de noodzakelijke inspanningsverplichting.

De KNO specialist dhr. G. ter Haar heeft op basis van wetenschappelijk onderzoek in Nederland en Engels onderzoek van de onderzoekers van de universiteit van Cambridge de Raad van Beheer en het ministerie van LNV geïnformeerd en geadviseerd. Hij heeft zijn kennis gedeeld met onze leden. Hoewel hij zijn bevindingen in gepubliceerde wetenschappelijke artikelen heeft vastgelegd en deze worden beoordeeld en getoetst door andere wetenschappers, wordt de inhoud van zijn artikelen bestreden door een deel van de kynologen.

Commedia heeft op basis van een besluit van de AV besloten om de Raad te verzoeken om het stamboek van de mops te openen, zodat aankeuringen van look-alikes in de nabije toekomst mogelijk wordt. Een commissie zou een Plan van Aanpak Outcross gaan voorbereiden. Deze stappen konden rekenen op nationale en internationale waardering, maar ook op afkeuring en weerstand. Dierenartsen en andere specialisten onderschrijven de noodzaak van verstrekkende maatregelen, maar de kynologie is nog tot op het bot verdeeld.

Daarna volgde een gesprek met de directie van de Raad. Daarin werd duidelijk dat het openen van het stamboek t.b.v. het aankeuren van look-alikes zeker op de goedkeuring en waardering van de Raad kan rekenen. Een plan van aanpak Outcross ligt internationaal procedureel complexer. Daar gaat de voorkeur van de Raad dus nu niet naar uit.

De aankeuringsmogelijkheid van look-alikes maakt het voor fokkers beter mogelijk om de lengte van de snuit minder extreem kort te fokken en de ademhaling te verbeteren.

Individuele fokkers kunnen in de toekomst over aangekeurde look-alikes beschikken door deze aan te schaffen of door proefparingen van een mops met een ander ras of een mops met een look-alike te kruisen. Dit gaat buiten de rasvereniging en de Raad om. Fokkers moeten zelf invulling geven aan de inspanningsverplichting uit het besluit Houders van Dieren. De rasvereniging en de Raad van Beheer komen pas weer in beeld op het moment dat twee dierenartsen en twee keurmeesters moeten beoordelen of een look-alike succesvol wordt aangekeurd of niet. Uiteraard is het goed en leerzaam om look-alikes te bespreken op fokkersvergaderingen.

De inhoud van de aankeuring is natuurlijk belangrijk. Deze bepaalt welke look-alikes wel en welke niet worden toegelaten tot de bijlage van het stamboek. Nicole Tolman en Birgit Sluiter hebben een concept formulier voor de exterieurkeuring gemaakt, waarvoor dank! Deze wordt besproken op de fokkersvergadering over een paar weken. Begin volgend jaar gaan we een keer oefenen met aankeuren. Ook het gedrag zal beoordeeld worden. Fokkers kunnen dan zien hoe zoiets in zijn werk gaat. We doen dit eerst met “gewone” mopsen met stamboom, zodat er ook meteen een beeld ontstaat van de kwaliteit van de huidige mopsenpopulatie. Het zou mooi zijn wanneer fokkers een deel van hun mopsen meenemen, zodat de nulmeting zo betekenisvol als mogelijk wordt. We overleggen nog met de dierenarts van de Raad van Beheer over de precieze invulling. Op de fokkersvergadering zullen we hierover van gedachten wisselen.

Wat gebeurt er nog meer?

  • De minister van LNV zal binnen enkele weken bekend maken hoe de handhaving van het Besluit Houders van Dieren eruit zal gaan zien en welke instrumenten daarvoor worden ingezet.
  • Twintig fokkers van Franse Bulletjes zijn in een door Dier & Recht aangespannen rechtszaak verwikkeld
  • Dier & Recht is een procedure begonnen om handhaving door de NVWA af te dwingen.
  • De Raad van Beheer beraadt zich op dit moment op de vraag welke beleidslijn gevolgd gaat worden om aan de verwachtingen van het ministerie van LNV te voldoen. De kans is groot dat er beleid komt dat gaat gelden voor alle mopshonden waar een stamboom voor wordt afgegeven. De werkingskracht over alle stamboommopsen is goed want zo kunnen er geen mopsen meer gefokt worden zonder dat de kwaliteit van de gezondheid en van het exterieur goed is beoordeeld.

Een erg spannende tijd breekt dus aan! We zijn er echter van overtuigd dat we de juiste stappen zetten en hebben er alle vertrouwen in.

We hebben inmiddels kennis genomen van facebook berichten waar bij Commedia aangesloten fokkers voor imbeciel worden uitgemaakt en waar wordt opgeroepen ze in elkaar te slaan en de honden af te pakken of woorden of termen van gelijke strekking. Dit zijn geen discussies die thuishoren in een vereniging. Hierop is eerder het straf- of tuchtrecht van toepassing. Waar nodig en waar mogelijk moet het tuchtcollege van de Raad van Beheer zich hier over buigen of zal aangifte bij de politie volgen.

 

Tot 23 november!

Het bestuur.


Op 23 november om 20.00 uur is er een fokkersvergadering. 
Zaal open om 19.30 uur. 
Locatie: De Camp te Woudenberg.
Agenda volgt.


07-10-2018; De uithoudingstest in Havelte op 10 november is gesloten ivm het max totaal aantal inschrijvingen. Mochten mensen ingeschreven hebben maar door omstandigheden toch niet kunnen deelnemen dan graag dit zsm doorgeven aan Oegelien zodat zij mensen van de reservelijst kan benaderen.


06-10-2018;  De nieuwe (afgeschermde) pagina bestemd voor leden van commedia staat online. https://leden.commedia-mopshond.nl/login
U kunt inloggegevens opvragen door een mailtje te sturen naar; website-commedia@outlook.com

Mocht u uw wachtwoord kwijt zijn kunt u op deze zelfde wijze een nieuw wachtwoord aanvragen.


Bezoek Prins Diervoeding

Op 3 oktober 2018 heeft het bestuur van Commedia een bezoek gebracht aan Prins Diervoeding. Royal Canin gaf onze vereniging een week voor de KCM te kennen hun naam niet langer te willen verbinden aan de Mopshond. Mede hierdoor zijn we op zoek gegaan naar nieuwe vormen van samenwerking. Doel van dit bezoek aan Prins was het onderzoeken van mogelijkheden tot samenwerking. Het bestuur is erg onder de indruk van de wijze waarop Prins zich heeft ontwikkeld. Het is inmiddels zoveel meer dan een producent van Diervoeders. Voor Prins staat het welzijn van honden centraal. Om deze reden is het wel een overweging waard om de naam Prins te verbinden aan de verbetering van de gezondheid van de Mopshonden.

In het complex van Prins is inmiddels ook een hyper modern auditorium gevestigd, waar lezingen en colleges kunnen worden verzorgd. Ook werken er dierenartsen die volgend aan hun opleiding tot dierenarts de noodzakelijke extra praktijkervaring opdoen. Er zijn behandelruimten en er is een operatiekamer.

We hopen dat de directie van Prins besluit om de samenwerking vorm te gaan geven en we wachten hun besluit af.

 

Vriendelijke groeten,

Het bestuur van Commedia


Gesprek met de Raad van Beheer

 

Op maandag 24 september 2018 heeft er overleg plaats gevonden tussen de Raad van Beheer en het bestuur van Commedia. Dit overleg was nodig en het verliep constructief en prettig.

Rode draad van het gesprek is een breed ervaren noodzaak om de gezondheid van de mopshond te verbeteren en hiertoe meteen concrete stappen te zetten. De Raad is tevreden over de wijze waarop Commedia stappen heeft gezet om te komen tot verbeteringen in het fokbeleid. Ze realiseert zich ook dat dit gepaard gaat met weerstand en onzekerheid.

De mopsen worden gefokt door leden van twee rasvereniging en door niet  bij een rasvereniging aangesloten fokkers. De gezondheid van de mopshond moet over de gehele lijn worden verbeterd, dus verenigingsbeleid van één vereniging draagt wel bij, maar voorziet nooit in de brede noodzaak om de kwaliteit van de gehele populatie te verbeteren.

Om deze reden zal gekeken worden hoe we beleid kunnen ontwikkelen dat voorziet in regulering van de hele fokkerij van mopshonden, zodat de gezondheid over de volle breedte van de populatie zal worden verbeterd.  Alle mopsen die voor de fokkerij worden ingezet, zullen worden gekeurd op een uniforme wijze, die speciaal voor de mopshond wordt ontwikkeld. Een zwaar accent zal op de ademhaling worden gelegd, maar ook gedrag en andere kenmerken zullen worden beoordeeld. Ook een exterieurbeoordeling zal deel uitmaken van de keuring. Verschillende deskundigen zullen een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de methodiek die aan de aankeuring ten grondslag ligt. 

De Raad zal het stamboek openen om de aankeuring van look-alikes mogelijk te maken. Fokkers zijn zelf verantwoordelijk voor de selectie van look-alikes, die voor een aankeuring kunnen worden aangeboden. De vereniging regisseert en faciliteert dus niet het voortraject, maar de selectie vindt plaats op het moment van aankeuring. De aankeuring bepaalt welke honden uiteindelijk voor de fokkerij van mopsen met stamboom kunnen worden ingezet.

We streven ernaar om in januari of februari een keer een proef aankeuring te organiseren, zodat fokkers kunnen ervaren hoe dit in zijn werk gaat. Een verbeterde uithoudingstest maakt deel uit van de aankeuring. Deze test vindt plaats onder betere stabiele condities. Ook de temperatuur van de deelnemende honden wordt gevolgd en beoordeeld. De huidige uithoudingstest komt daarmee te vervallen. We plannen dan aanvolgend meteen een fokkersvergadering, waar we de ervaringen delen en bespreken.

Voor Commedia betekent dit dat de plannen iets wijzigen. Het bestuur zal in nauw contact met de Raad en met hulp van fokkers de aankeuring uitwerken en deze zal in de fokkersvergadering worden besproken. Nicole Tolman werkt op dit moment samen met een keurmeester het formulier uit voor de exterieurkeuring die gebruikt zal worden voor de aankeuring.

Er hoeft dus geen Plan van Aanpak Outcross door een fokcommissie te worden uitgewerkt. De aankeuringsmogelijkheden voor look-alikes volstaan. Het is wel van belang om met de Raad van Beheer te gaan verkennen op welke wijze de afstammingsgegevens van look-alikes in een nieuwe bijlage kunnen worden geregistreerd. Als er andere rassen zijn ingekruist dan is het voor de fokkerij van belang om zich te hebben op de voorouders en de gezondheidsgegevens van deze voorouders.

Op de komende ALV’s van de Raad van Beheer zullen verscheidene agendapunten worden besproken over deze thema’s. De ontwikkelingen gaan erg snel. Gezien de veranderende sentimenten in de maatschappij over rashonden is het ook belangrijk om alle veranderingen door te voeren die nu gewenst zijn.

Vriendelijke groet,

Bestuur van Commedia17-09-2018

Beste Commedialeden,

Wat hebben we een roerige tijd achter de rug! De wetenschap dat de komende tijd misschien nog turbulenter zal worden maakt mij in ieder geval een beetje nerveus.

Om een vereniging te kunnen besturen, zijn bestuurders nodig die de schouders eronder zetten en die met elkaar in goede chemie elke hobbel nemen. Ze doen dit schouder aan schouder met de leden van de vereniging en iedereen levert een bijdrage.

Hiervan is echter helaas geen sprake. Marco Kraaijenveld heeft ons bestuur en onze vereniging verlaten. De stroom van negatieve reacties en het gedrag van een aantal leden hebben tot dit besluit geleid. We verliezen hiermee onze trotse vaandeldrager die de liefde voor de mops tot een levensstijl heeft verheven. Ik heb werkelijk op alle manieren geprobeerd om hem van gedachten te doen veranderen. Marco had echter geconcludeerd dat het zijn welzijn en gemoedsrust begon aan te tasten en dan neemt hij dus een besluit dat ik waardeer en respecteer. Ik zal blijven proberen om een zaadje bij hem te planten dat leidt tot hernieuwde betrokkenheid bij onze vereniging. Als de storm is gaan liggen dan……. Ik hoop het zo.

Het bestuur zal de ontstane situatie bezien en bespreken. Volgende week maandag hebben we een overleg gepland en dan bekijken we of we door gaan en zo ja, hoe we door gaan. Ik voel een enorme behoefte om solidair met Marco te zijn. Hij was ons altijd positieve en goedlachse maatje en we trokken ons meer dan eens aan hem op.

Als we niet door gaan, dan zal er een nieuwe AV gepland moeten worden. Ik heb de indruk dat er in elke vereniging altijd wel iemand is te vinden die met smart op een voorzittershamer wacht.

Als we wel door gaan, dan wacht ons een zware en intensieve tijd. Dit gaat alleen lukken binnen een vereniging waarbinnen iedereen zijn steentje bijdraagt. Op de voetbalvereniging moeten ouders ook rijden naar de uitwedstrijden, anders wordt zoon of dochterlief niet opgesteld.

Als we doorgaan dan zal grens overschrijdend gedrag niet meer getolereerd worden. We verliezen er namelijk onze beste leden mee en de schreeuwers blijven zitten en wachten op hun volgende momentje van “faam en glorie”. We zijn geen vereniging van schreeuwers maar juist geïnteresseerd in de mening en de beelden van leden die niet dominant aanwezig zijn. De stille stem moet gehoord en gerespecteerd worden.

Één van de leden, die aanwezig was op de balv, onderscheidde zich in negatief, intimiderend en beledigend gedrag. Hier zijn ook schriftelijke klachten over binnen gekomen. Het bestuur zal aan dit lid een voorgenomen besluit sturen dat voorziet in beëindiging van het lidmaatschap. Het betreffende lid mag haar zienswijze schriftelijk aan het bestuur kenbaar maken, waarna een definitief besluit zal worden genomen.

Een ander lid heeft het bestuur voor de balv gebeld en sprak van een imbecielenclubje en noemde mij als voorzitter bij herhaling “Pik”. Dit lid trok de integriteit van het bestuur in ernstige mate in twijfel. Ook dit lid kan rekenen op een gepaste reactie vanuit het bestuur.

Een ander lid refereerde tijdens de balv aan een recent gevoerd gesprek met de directeur van de Raad van Beheer over de uitkomsten van wetenschappelijke onderzoeken die door de spreker, de KNO specialist dhr. G. ter Haar met ons werden gedeeld. Deze spreker is ons door de Raad van Beheer aangeboden en de Raad heeft zijn komst ook mogelijk gemaakt en gefaciliteerd.

Het bestuur heeft een reeks schriftelijke vragen gesteld aan de directie van de Raad van Beheer om te onderzoeken of de Raad van Beheer op welke wijze dan ook de betekenis van deze onderzoeksgegevens voor mopsen met stambomen in twijfel trekt. Valt het naar het oordeel van de Raad mee met de gezondheidsproblemen bij onze mopsen?? Ik kan het me niet voorstellen na alle intensieve en constructieve contacten met de Raad; maar het bestuur kiest voor hoor en wederhoor in het kader van zorgvuldige besluitvormingsprocessen. Mocht dit lid de vergadering bewust verkeerd geïnformeerd hebben en ten onrechte gerefereerd hebben aan een persoonlijk gesprek met het boegbeeld van de Raad van Beheer, dan zal het bestuur in samenspraak met de directie van de Raad van Beheer passend reageren.

Er gaan ook dingen goed. De Raad heeft verheugd gereageerd op de genomen besluiten en we kunnen inmiddels ook op waardering spreken vanuit Engeland. Het ministerie van LNV heeft inmiddels te kennen gegeven dat ze onze ambities toejuichen.

Nu eerst maar eens een weekje van bezinning. We zullen u volgende week verder informeren.

Arjan Sterk
Voorzitter Commedia.

 


16-09-2018

Beste mopsenliefhebbers,

Ik heb het besluit genomen om per direct mijn bestuursfunctie neer te leggen en mijn lidmaatschap op te zeggen. Mijn visie over de toekomst voor de mopshond komt niet meer overeen met een groot gedeelte van de fokkers van Commedia.

Op de BALV van 14 sept. 2018 vond ik de discussies na de lezingen over de “gezondheid van de brachycefale rassen” en “rechten en plichten van de fokker”  niet opbouwend en het gevoel dat er absoluut geen vertrouwen is in het bestuur.
Ook de fases van de bekendmaking van de plannen voorafgaand met de bijbehorende publicaties hebben mijn een beeld gegeven wat er leeft in de gemiddelde fokkerswereld. 

Er wordt een afwachtende houding aan genomen en dat is mijns inzien een verkeerde keuze. Het doorschuiven van beslissingen naar een volgende ALV is vertragend en die luxe is er niet meer in mijn ogen.

Mijn interpretatie van beide lezingen bevestigen het gevoel dat men nu stappen moet ondernemen. Van dit geheel (Commedia) wil ik geen onderdeel meer uitmaken en stop dus met alle activiteiten voor Commedia en beëindig mijn lidmaatschap.

Met vriendelijke groet en wens iedereen veel succes met het behoud de mopshond.

Marco Kraaijeveld

 


15-09-2018

De Algemene Vergadering van Commedia heeft gisterenavond met grote meerderheid besloten om de Raad van Beheer te verzoeken het stamboek te openen ten behoeve van het opnemen van lookalikes' die van belang kunnen zijn om de gezondheid van de mopshond te verbeteren. Ze deed dit nadat er aandachtig was geluisterd naar een lezing van KNO specialist Gert ter Haar en naar een lezing van de advocaat I. Boissevain.
Daarnaast heeft de Algemene Vergadering het bestuur de opdracht gegeven om samen met de Raad van Beheer het plan van aanpak verder in te vullen. In dit plan zal worden uitgewerkt op welke wijze een aantal outcross combinaties geïnitieerd zullen worden en op welke wijze de aankeuring van lookalikes’ zal plaatsvinden. Om de betrokkenheid van de fokkers te vergroten zal het bestuur een fokcommissie instellen die belast zal worden met het (samen met een aantal deskundigen) ontwikkelen en beschrijven van de methode en de randvoorwaarden. Er zullen meer Fokkersvergaderingen gepland worden om alle fokkers maximaal te informeren en te betrekken. Het uiteindelijke plan van aanpak zal aan de AV worden gepresenteerd. De leden kunnen dan bepalen of er voldoende input van deskundigen is geweest en of de uitwerking haalbaar en betaalbaar is.

Ook heeft de AV besloten dat de regel mbt het maximeren van het aantal dekkingen voor dekreuen aan het RSF zal worden toegevoegd.

De AV besloot om de regel die voorziet in een tweede uithoudingstest in het RSF op te nemen. Ook vroeg de AV aan het bestuur om een paar scenario's te ontwikkelen die voorzien in het nog verder aanscherpen van de uithoudingstest. Met een negatieve uitslag van de uithoudingstest zal in het vervolg niet meer gefokt mogen worden.

Al met al kunnen we vaststellen dat het een vruchtbare avond is geweest en dat Commedia er blijk van geeft alles aan te willen doen om de gezondheid van de mopshond verder te verbeteren.


Laatste update (12-09-2018) voor BALV van 14 september 2018.

  

Beste leden van Commedia,

Afgelopen zondag is er overleg geweest met Monique Jansen over het plan van aanpak, zij is het kernlid binnen de EGCN voor de mopshonden. Dit was een erg leuk en opbouwend gesprek. Er zijn verschillende fokkers binnen de EGCN die actief mee willen doen. Monique overlegt nu met het bestuur van de EGCN over het formele standpunt van de EGCN.

Afgelopen dinsdag heb ik telefonisch overleg gevoerd met de dierenarts en de jurist van de Raad van Beheer. De Raad staat buitengewoon positief tegen het idee om samen met ons en de EGCN hard aan het werk te gaan om de snuit van de mops minder extreem kort te fokken en de ademhaling te verbeteren. Omdat er bij de uitwerking verschillende partijen betrokken zijn, gaan we op de BALV over de hoofdlijnen (outcross, aankeuring en aanscherpen fokregels) spreken. Bij de “hoe vraag” zullen deskundigen, de Raad van Beheer, de Kennelclub UK en andere relevante partijen betrokken zijn. 

Onze fokkers zullen een stevige vinger in de pap krijgen bij de uitvoering.  

Het bestuur kreeg deze week ook een laatste bericht van de NVWA. De inspectie juicht het toe dat we een plan van aanpak hebben gemaakt. Dit betekent echter helaas niet dat aangesloten fokkers tijdens de projectperiode automatisch voldoen aan de verplichtingen op het gebied van welzijn uit het besluit houders van dieren. Elke individuele fokker moet kunnen aantonen dat hij of zij voldoende doet om het welzijn en de gezondheid te bevorderen.

Ik moet en wil u tenslotte een compliment maken. Na de soms wat begrijpelijke emotionele discussies (na de eerste communicatie vanuit het bestuur) is er een hele goede dialoog binnen de mopsenwereld op gang gekomen. De mops staat centraal en hoewel niemand de toekomst kan voorspellen, zal dit zeker leiden tot goede ontwikkelingen voor de mopsen.

Tot aanstaande vrijdag en alle goeds.

Arjan Sterk,

Namens het bestuur van Commedia

 


Beste leden van Commedia,

 

Met het verstuurde plan van aanpak en de informatie op de site en op Facebook heeft het bestuur geprobeerd om u zo volledig als mogelijk te informeren. Er zijn de afgelopen maanden zo veel contacten geweest met het ministerie, met de Raad van Beheer, met de advocaaat, met de RVO, met de Kennelclub UK, met de voorzitter van de EGCN, met de NVWA en nog vele andere partijen, dat het moeilijk is om uit te leggen hoe alles precies is gelopen. Het is voor ons een beetje een achtbaan geweest en het heeft heel wat vakantiedagen gekost.

Kern van de zaak is dat we een algeheel verbod op korte termijn op de fok en verkoop van extreem kortsnuitige honden moeten voorkomen. De lobby in Den Haag om een aantal rassen (waaronder de mops) te verbieden, is sterk. 

De NVWA is op dit moment met de Raad van Beheer in gesprek over de vraag op welke wijze artikel 3.4 van het besluit houders van dieren het beste gehandhaafd kan worden. Het idee is om een craniofaciale ratio als norm te vinden op basis waarvan de NVWA kan handhaven. De inspectie dus met een duimstok langs onze mopsen.

Uiteraard gaan we niet wachten tot het moment dat onze fokkers beboet worden of anderszins met maatregelen of sancties worden geconfronteerd. We komen nu al in beweging en zorgen dat we kunnen voldoen aan deze wetgeving. Dit doen we door fokkers maximaal de ruimte te geven die nodig is om te kunnen voldoen aan deze gewenste snuitlengte. Ook proberen we aan de bestuurlijke tafel van de inspectie te komen om mee te praten en mee te denken. Liever positieve en preventieve afspraken dan boetes en fokverboden.

We moeten goed begrijpen dat het geen zin heeft om een voor- of tegendiscussie op dit specifieke punt te voeren. De overheid gaat over deze wetgeving en over de handhavingsinstrumenten.

Om tegemoet te kunnen komen aan deze eisen, zullen we als vereniging een enorme prestatie moeten leveren. We hebben elkaar hierbij keihard nodig. 

Heeft u vragen over het afgelegde traject van de afgelopen maanden, dan mogen jullie me altijd bellen. Ik ben ook bereid om, wanneer fokkers met elkaar op locatie afspreken om aan te sluiten, zodat ik vragen kan beantwoorden, we de zorgen die er leven kunnen bespreken en zodat we met elkaar kunnen nadenken over de wijze waarop we de ademhaling van de mops verder kunnen verbeteren.

Wilt u de vereniging helpen om deze klus te klaren, dan bent u altijd welkom op een bestuursvergadering, waar we kunnen kijken hoe we elkaar het beste kunnen versterken.

De mops moet in Nederland behouden blijven en laten wij met elkaar ervoor zorgen dat we garant staan voor de meest gezonde mopsen die er te vinden zijn.

Goeds,

Arjan Sterk

Namens het bestuur


Rectificatie Convocatie: 

Leden zullen altijd toegang hebben tot de BALV op 14 september 2018.

Het aanmelden is voor de club van belang om de locatie geschikt te houden voor het aantal personen.

Verplichte aanmelding is bij het verenigingsrecht verboden.

Alle leden en mopsliefhebbers zijn van harte welkom.

 

Tot 14 sept. 2018

Marco Kraaijeveld

(Namens het bestuur)


SAVE THE DATE:

vrijdagavond 14 september zal er in zalencentrum H.F. Witte in De Bilt een lezing en vervolgens een BALV gehouden worden! 

Deze lezing wordt verzorgd door de heer Gert ter Haar en start om 19.00 uur. De lezing is toegankelijk voor zowel leden als niet leden. Het zal oa gaan over de ademhaling bij brachycephale rassen. Ook de dierenarts van de Raad van Beheer zal hierbij aanwezig zijn. 

U dient zich hiervoor aan te melden, het aanmeldformulier vindt u hier .

Opgeven voor de lezing kan tot en met 31-08-2018!

Er is beperkte plaats. Leden gaan voor niet leden en “vol is vol”. 

De reden voor deze avond is gelegen in het feit dat de extreem korte snuit van de mopshond wordt aangemerkt als een uiterlijk kenmerk dat schadelijke gevolgen kan hebben voor welzijn of gezondheid van de dieren. (Artikel 3.4 lid 1 en lid 2 onder b, besluit houders van dieren)

De BALV is uiteraard uitsluitend voor leden van Commedia. Deze vindt plaats na de lezing. De convocatie en de stukken volgen nog. 

Aanvulling op dit bericht;

Vanwege de complexe juridische context, waarbinnen de rechten en plichten van individuele fokkers, van de rasvereniging, van de Raad van Beheer en van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit duidelijk uiteen gezet moet worden, heeft het bestuur Advocaat Mevrouw Iaira Boissevain bereid gevonden een lezing te geven. Zij zal uitleggen wat er nu speelt binnen de brachycephale wereld en hoe we hierop zouden moeten reageren om binnen de kaders van de wet te blijven. Mevrouw Boissevain is gespecialiseerd in Dierenrecht. Ook deze lezing is toegankelijk voor leden en niet leden.

Vriendelijke groet,

het bestuur van Commedia.


De eerste foto's van de Kampioenschapsclubmatch en de uitslagen staan online!


Klik hier voor het Commedia Privacy Statement.


De inschrijving voor de Kampioenschapsclubmatch is gesloten.


Het bestuur van Commedia brengt u graag op de hoogte van deze door de Raad van Beheer georganiseerde avond. Deze avond wordt o.a. gevuld door Pieter Oliehoek. De heer Oliehoek is een gerenomeerde wetenschapper die internationaal bij veel fokprogramma's betrokken is.

Ook de andere sprekers spreken tot de verbeelding en zullen van deze avond een buitengewoon leerzaam evenement maken. Hieronder vindt u alle informatie en op welke wijze u zich kunt aanmelden.

Op 29 mei a.s. organiseert de Werkgroep Fokkerij & Gezondheid een verdiepingsavond over het aankeuren van look-alikes en outcross (het kruisen van rassen) in Partycentrum Schimmel (Stationsweg Oost 243, 3931 EP  Woudenberg). Deze avond is bedoeld om informatie te geven aan rasverenigingen, kynologenclubs, fokkers en andere geïnteresseerden over de voor- en nadelen van deze manieren van verbreding van de genenpool.

De kynologie is volop in ontwikkeling. Honden mogen mooi zijn, maar gezond en functioneel is belangrijker. Veel rasverenigingen kampen met problemen en proberen via hun fokbeleid de toekomst van hun ras te borgen. De mogelijkheden hiertoe zijn divers. Sommige rasverenigingen hebben ervoor gekozen om de genenpool van hun ras uit te breiden door honden zonder stamboom aan te laten keuren. Een andere, maar meer verregaande maatregel, is het inkruisen van andere rassen. Beiden hebben uiteraard consequenties. De Werkgroep Fokkerij en Gezondheid wil graag meer informatie bieden over deze onderwerpen.

 

Het programma voor deze avond:

 

19.00     Zaal open

19.30     Opening – John Wauben, bestuur Raad van Beheer

Gevolgd door het openingswoord namens de Werkgroep – Rachel Dijkhorst

19.40     Lezing Pieter Oliehoek over de voordelen en aandachtspunten van aankeuren look-alikes en het inkruisen van honden van andere rassen

20.15     Presentatie van honden uit raskruisingen van de Saarlooswolfhond en de Griffon. Begeleidt door de keurmeesters Erika Bakker- van de Woestijne en Wilma Strijbos

20.35     Aankeuren van look-alikes, waarom en hoe - Marjolein Roosendaal

21.00     Pauze

21.10     Discussie in groepen onder (be)geleiding van de leden van de Werkgroep Fokkerij en Gezondheid

21.45     Terugkoppeling vanuit de discussiegroepen

22.15     Sluiting

 

Graag ontvangen wij u op 29 mei 2018 (Partycentrum Schimmel, Stationsweg Oost 243, 3931 EP  Woudenberg). In verband met de voorbereiding van de bijeenkomst vragen wij om u vooraf aan te melden.  U kunt zich aanmelden door uw naam en vereniging door te geven via dierenarts@raadvanbeheer.nl  onder vermelding van: aanmelden verdiepingsavond mei 2018. U kunt zich aanmelden tot 21 mei 2018.Helaas heeft de heer Hoenderken te kennen gegeven niet te kunnen keuren op onze KCM. Wegens een dubbele afspraak in zijn agenda heeft hij helaas onze keuring afgezegd.

Alle ingeschreven honden zullen gekeurd worden door mevrouw W. van Oosten.


Op 7 April 2018 vond de Fokkersvergadering en AV plaats. 


Er werd geconstateerd dat nog niet alle, eerder in de AV overeengekomen wijzigingen, in de reglementen waren verwerkt. Dit is alsnog gedaan. Er werd gesproken over kunstmatige inseminatie. Dit gebeurt veel, al dan niet door de fokker zelf uitgevoerd, maar wordt niet als zodanig gemeld. Afgesproken is dat fokkers dit wel bij de vereniging moeten melden zodat er beter beeld ontstaat met betrekking tot de vruchtbaarheid van ons ras. De informatie blijft binnen de vereniging. 

Ook de dek- en geboorteaangiften worden regelmatig niet tijdig en/of niet juist ingevuld en ingestuurd. Op de AV van 08-04-2017 is deze afspraak nogmaals herhaald en genotuleerd (indien gewenst is deze notulen op te vragen bij het bestuur). Vandaag is afgesproken dat wanneer de dek- en/of de geboorteaangifte niet binnen de gestelde termijn plaats vindt deze pupinfo niet op de site zal worden vermeld.

Ook evt andere aanwezige nesten worden dan niet vermeld!


Wist u dat u ook uw kinderen lid kunt maken van Commedia? Een jeugdlidmaatschap kost € 10 euro per jaar!